Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 29.12.2015 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги”.

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, в частта, касаеща размера на данъка върху превозните средства – леки автомобили и мотоциклети в Община Хасково.

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Закриване на Общинско предприятие „Хасково

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Кандидатстване по ОП „Човешки ресурси“ – приоритетна ОС 2